V Sulistio: Sudah saya dapat paketnya, Jahitannya Rapi, Baik

V Sulistio (23/12/2009 10:48:06): pagi,pak
V Sulistio (23/12/2009 10:48:10): sudah sy dapt paketnya
Afandi - (23/12/2009 10:48:12): selamat pagi...
V Sulistio (23/12/2009 10:48:16): terima kasih
Afandi - (23/12/2009 10:48:21): sama-sama...
V Sulistio (23/12/2009 10:48:27): jjahitannya rapi
V Sulistio (23/12/2009 10:48:30):
Afandi - (23/12/2009 10:48:40): saya tidak periksa sendiri waktu dikirim,
Afandi - (23/12/2009 10:48:47): apa ada yg kurang
V Sulistio (23/12/2009 10:48:53): tidak,pak
V Sulistio (23/12/2009 10:48:54): baik