Produk Suwur

Produk Suwur...

Kata Jawa, "suwur", tidak mempunyai hubungan asal dengan kata swara, kata suwur mempunyai hubungan asal dengan kata Arab/Melayu mashur